ПРОЕКТ

Технологичното развитие и нарастващата културна зрялост към използването на смарт устройства променят начина, по който мислим, планираме и прилагаме процесите за производство и поддръжка в индустриалния сектор. Въвеждането на цифрови модели и технологични решения е довело до преосмисляне на структурата на индустриалните продукти и технологиите, използвани за създаването на тези продукти, както и на цялата верига за доставки. Също така, дигиталната еволюция води до промени в компаниите, особено в сферата на човешките ресурси, трансформирайки както ролите, така и компетенциите на голяма част от наетите.

Еволюцията на Европейските индустрии е подкрепена от цифрови решения и се изразява чрез т.н. “Индустрия 4.0”. Проучване, проведено от Европейският социален фонд относно мониторинга на професионалните нужди на индустрията, разкрива несъответствие между търсенето и предлагането на работна ръка въз основа на необходимите умения. Бизнесът се нуждае от работници, които са се специализирали в дигиталните умения, пригодени за индустриалният сектор. Поради тази причина е необходимо въвеждането на обучителни програми, които да комбинират специализирана секторна експертиза с набор от специфични дигитални умения и такива за е-лидерство.

Индустрията работи в тясно сътрудничество с училища, университети, агенции по заетостта и НПО, за да създаде иновативни програми, които да предоставят на хората ключови умения, необходими за дигиталната трансформация. Независимо от това, ПОО тепърва ще развива своята връзка с индустриалният сектор. Допълнителни специфични действия, които трябва да бъдат разгърнати – както е споменато в “Препоръките от DIGITALEUROPE – Повишаване на уменията за бъдещето на цифрова Европа” (2016) са:

 • Насърчаване на връзките между цифровото търсене и предлагане, за увеличаване на цифровата заетост (и намаляване на разликата в уменията);
 • Преодоляване на разликата между дигиталните възможности за работа, уменията на хората, които търсят цифрова работа, и възможностите за дигитално обучение (чрез обучения, организирани от публични и частни организации).
 • Работниците в индустриалния сектор ще имат възможността редовно да актуализират своите е-умения, благодарение на обогатяването в предлагането на ПОО и обучението през целия живот на местно ниво.
 • Предприемачи, ИКТ мениджърите и мениджърите ЧР в индустриалният сектор ще могат да модернизират своите МСП чрез актуализация на електронните умения на работната си сила и ще бъдат информирани относно предимствата на ИКТ в традиционните индустриални сектори.
 • Обучители от центровете за ПОО: ще имат свободен достъп до образователните ресурси по проект RESTART, като по този начин ще могат да разширят наблюденията си върху Индустрия 4.0, дигиталните и ИКТ умения, като по този начин ще бъдат вдъхновени от добрите практики, споделени в рамките на проекта.
 • Обучителите от центровете за ПОО ще могат да се възползват от постигнатите резултати в рамките на проекта, за да преработят своите програми за обучение и образование в областта на ИКТ.
 • Синдикатите и отделите за ЧР в индустриалните МСП: проектът може да представлява добра професионална възможност, която да предлагат на своите потребители и целеви групи. Също така, създадените по проекта образователни ресурси със свободен достъп, могат да обогатят техните знания по отношение на Индустрия 4.0 и да ги мотивират в дългосрочен план, да интегрират обучението за цифрови умения в обучението на работната сила.
 • Обществените институции ще имат достъп до казусите в контекста на Индустрия 4.0 и препоръките за политиката, съдържаща ценен и референтен анализ на контекста на възможностите, свързани с усвояването на цифрови умения в програми за ПОО и индустриални клъстери.
 • Популяризиране на инициативите за ПОО в областта на цифровите умения, насочени към самостоятелно заети лица, предприемачи и работници, чрез смесени партньорства, които включват както обучители и обучителни организации, така и индустрии, търговски палати и търговски асоциации.
 • Разработване на обучителни курсове за актуализиране и преквалификация на работници от индустриалният сектор, фокусирайки се върху усвояването на цифрови умения, необходими за развитието на Индустрия 4.0.
 • Осигуряване на умения за е-лидерство на студенти, работници и мениджъри, което ще доведе до по-добри възможности за заетост и кариера и ще направят компаниите по-конкурентни и иновативни.
 • Насърчаване на признаването във всички държави на Европейския съюз на уменията в сферата на ИКТ и е-лидерството, прилагани към традиционният индустриален сектор, чрез използване на ECVET рамка.
 • Несъответствие между търсенето и предлагането на работна ръка въз основа на необходимите умения (дигитални умения).
 • Днешните предприятия изискват работници, които имат специализирани дигитални умения, пригодени за индустриалния сектор, но рядко провеждат обучения за своите служители.
 • Липса на признати програми за ПОО по темата.
 • Липса на подробни проучвания относно необходимите умения за дигитализация и е-лидерство, необходими на служителите в развиващият се индустриален сектор.
 • Възможни взаимодействия между сферата за ПОО и участващите в пазара на труда в индустриалния сектор.