ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ИР1 – НАБОР ОТ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ЗА ИНДУСТРИЯ 4.0

Дигиталната трансформация ще промени начина, по който компаниите развиват своят бизнес и съответно уменията, които очакват от работната си сила.

Компаниите трябва да са в състояние да приемат промените, произлизащи от дигиталната революция, вземайки предвид нуждата от умения и адаптирането на своите работни модели. През целият си живот, служителите трябва непрекъснато да надграждат своите знания, умения и компетенции.1

За да сме сигурни, че както индустрията, така и работната сила са готови да се възползват от дигиталната трансформация, трябва да бъдат създадени нови и иновативни модели за обучение.

Проектът ще следва основният стандарт за признаване и интеграция на ECVET (Европейската кредитна система за професионално образование и обучение) по време на разработването на обучителните материали по проекта, които ще бъдат оценени и изравнени в съответствие с ECVET процедурите в страните от проектния Консорциум. Това ще осигури приравняване до ниво 4 на ЕКР (Европейската квалификационна рамка).

Подобно приравняване ще доведе до това, че обучаемите ще получат кредитите, които заслужават на ниво ЕС, в рамките на двугодишният период на проекта. Също така, проектът ще предостави на обучителите възможността да включат принципите на ECVET в разработването на обучителните материали, като ги информира за методите за предоставяне на ECVET умения и тяхното приравняване.

Интелектуален резултат 1 от проекта има за цел:

  • Да въведе мениджърите на индустриални МСП и предприемачите в темата за Индустрия 4.0.
  • Да оцени нивото на усвояване на компетенциите за е-лидерство сред индустриалните мениджъри.
  • Да анализира основните сфери, в които има липса на знания по отношение на внедряването на ИКТ в традиционната индустриална работна сила.
  • dДа определи набор от необходими умения (ИКТ, дигитални и е-компетенции), които работната сила в индустриалният сектор трябва да придобие, за да бъде в крак с най-новите тенденции и възможно най-полезна в бъдеще.
  • Да признае интеграцията на ECVET по време на разработката на обучителните материали по проекта.

ИР1 от проекта ще бъде постигнат благодарение на 4 дейности, които ще бъдат реализирани по време на проекта.

Дейност 1 ще включва провеждането на анализ за нуждите от обучение на заинтересованите страни в сферата на Индустрия 4.0, както и на политиките, свързани с интеграцията на ИКТ, уменията за дигитализация и е-лидерство, и компетенциите в традиционните индустриални сектори и програми за ПОО.

Изтегляне: EN | GR | BG | IT | SP | MLT

Дейност 2 предвижда организацията на 5 кръгли маси във всяка една от държавите-партньори по проекта. Целта на кръглите маси ще бъде да се дискутира темата за Индустрия 4.0 с най-заинтересованите страни: предприемачи и индустриални мениджъри. МСП могат да бъдат основни участници в тази сфера, тъй като притежават необходимата гъвкавост, за да въведат промените в краткосрочен план.


Дейност 3 ще се базира на предходните две и предвижда разработването на набор от умения за ИКТ, дигитализация и е-лидерство, както и на компетенциите, необходими в традиционните индустриални сектори, за да се развиват успешно към Индустрия 4.0. Също така, ще бъде разработен списък с изисквания, компетенции и стандарти, които са от основно значение за индустриалните работници, ако искат да бъдат пълноценни участници в т.н. Четвърта индустриална революция.


Дейност 4 ще се стреми да работи в посока ECVET и дидактически модел. Обучителните материали ще бъдат оценени и приравнени в съответствие с ECVET процедурите в страните-партньори по проекта. Също така, проекта ще предостави на хората, работещи по проекта, възможността да включат ECVET принципите в разработването на обучителните материали.

Изтегляне

ИР2 – УЧЕБНА ПРОГРАМА/РАМКА ЗА ПОО В ИНДУСТРИЯ 4.0

Този интелектуален продукт представлява обучителен инструментариум, който цели да развие дигиталните умения и е-компетенции на обучаемите/индустриалните работници. Той ще бъде съобразен с нуждите на работната сила, както в публичния, така и в частния работен сектор, поставяйки специален фокус върху МСП и ще гарантира, че работниците ще разполагат с най-новите ИКТ и е-умения в съответствие с приоритетите, описани в Дигиталната програма за Европа. Обучителният инструментариум по проекта ще допринесе за разширяването на учебните програми за ПОО в контекста на ИКТ.

Интелектуален резултат 2 от проекта има за цел:

  • Да подобри програмите за ПОО чрез методологии и неформално обучение;
  • Да обнови и преквалифицира знанията на работниците от индустриалния сектор, фокусирайки се върху дигиталните умения и е-лидерството;
  • Да позволи придобиването на умения за е-лидерство, за да направи компаниите по-конкурентоспособни и иновативни, благодарение на широкото разпространение на е-лидерите.

ИР2 ще бъде изпълнен както следва:

Дейност 1 ще се базира на доклада за нуждите от обучение и набора от умения за Индустрия 4.0, създадени в предходният ИР1. Консорциумът ще разработи обучителен инструментариум, който да отговаря на нуждите на участниците за придобиване на ИКТ, дигитални и е-лидерски умения, които да са приложими в индустриалния сектор. Въз основа на набор от предварително определени критерии, установени в съдържанието на обучителната програма, всеки един от партньорите ще персонализира общият обучителен инструментариум на свой собствен език, за да може да отговори на нуждите на заинтересованите от него страни в национален контекст.

Дейност 2 ще включва разработването на набор от критерии за подбор и стратегически план за насърчаване на модела за обучение за достигане на целевата група на проекта – мениджъри и работници в индустриалния сектор (механизация, производство, управление на отпадъците) – до която не се достига лесно, използвайки традиционните канали за разпространение. Дейност 2 ще включва подбор от минимум 75 участници на територията на ЕС.

Изтегляне

В Дейност 3, обучителният инструментариум ще бъде тестван в 5 държави (Испания, България, Италия, Гърция и Малта) чрез организиране на обучителен курс за индустриални работници. Възможни теми от курса могат да включват: Въведение в Индустрия 4.0, планиране на производството, системи за изпълнение на производството, Интернет на нещата, добавената стойност от услугите на Индустрия 4.0 и други.

Изтегляне: GR | BG | IT | SP | MLT

 

Дейност 4 предвижда преглед и оценка на обучителният инструментариум, използвайки инструменти за събиране на количествени и качествени данни, организиране на фокус групи за повторно събиране на обратна връзка, създаване на SWOT анализ за идентифициране на позитивните и негативни аспекти от теста за “Дигитални умения за Индустрия 4.0” и създаване на доклад за оценката от теста.

Последната част от дейността ще включва обобщаването на събраната обратна връзка от всички заинтересовани страни и фокус групи. Това се налага, за да се създаде нов и съгласуван обучителен инструментариум “Дигитални умения за Индустрия 4.0”, който да включва всички добри практики, идентифицирани чрез предходните дейности по проекта.

Изтегляне